FAALİYETLER
DERNEK HAKKINDA
DUYURULAR
ÖNEMLİ LİNKLER
Dernek Tüzüğü
KDZ. EREĞLİ FİZİKSEL ENGELLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi 
Madde1- Derneğin Ad: "Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneğidir."

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçim İle Faaliyet Alanı
madde2- Dernek, Kamuya Yararlı bir dernek olup siyasi bir amaç gütmeksizin fiziksel engellilerin kendi aralarında ve diğer insanlarla olan dayanışmalarını sağlamak fiziksel engellilerin yaşam şartlarını iyileştirilmesi ve topkuma daha iyi uyum sağlayabilmeleri için maddi ve manevi destekte bulunmak. Fiziksel engellilerin yaşamlarının zorlaştırıcı engellerini kaldırması, engellilere yaşamları için gerekli araç-gereçlerin temini ve fiziksel engellilere çeşitli beceriler kazandırılması amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1- Öncelikle Kdz.Ereğli de yaşayan fiziksel engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak, yaşamlarını kolaylaştırıcı araç ve gerek temini sağlamak,
 2- Fiziksel engelli kişilerin topluma kazandırılabilmeleri için eğitimlerini geliştirici çeşitli beceriler kazandırıcı Kurslar ve seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenleme,
 3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtarsiye malzemelerini temin etmek,
 5- Gerekli izinler alınmak şarkıylar yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden, yurt dışından bağış kabul etmek,
 6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirimlesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirimesi ve devam ettirilmesi için gerekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlencileri etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katışmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11- Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşların ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri Saklı kalmak üzere, kamu, kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13- Fiziksel Engelli Dernek üyelerine yiyiecek, giyecek gibi zaruri ihtiç maddelerini ve diğer mal ve hizmletere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14- Gerekli görülen yerlerden dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve ekonomik alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
Madde3- Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için koşul aranmaz.
Dernek başkanlğına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunda en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak detere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişidir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan öneöli destek sağlamış destek bulunan yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkarma
Madde4- her üye yazılı olarak bildirilmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üye istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çılış işlemleri sonuçlanmış sayılur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan, üye kayıt defterinden sinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1- Genel kurul
2- Yönetim kurulu
3- Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı Zamanı ve Toplanma Usulü
Madde7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1- Bu yüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde8- Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri ve diğer kararlar açık olara oylanır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 1- Dernek organlarının seçilmesi
 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek güncelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kurula yetki verilmesi,
 9- Derneği uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuat genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde10- Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zmaan toplantıya çağırılabilir. Üye tamsayısının yarından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istafa eden veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktir de genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı hakları tesis ettirmek,
 5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6- Gerekli kurulda alınan kararları uygulamak,
 7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğun taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin,  tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları 
Madde12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1 Tl, aylık olarak 50Kr. aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptığı bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi
Madde13- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarınada denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde14- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakda  yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde15- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/3'ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 16- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamama sebebi ie toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli  karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/3'ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetüm kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, Feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süreci içinde bütün işlemlerde dernek adında " Tasfiye Halinde Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği " kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir neden dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına mütakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7gün içerisinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağınında eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesinede verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde17- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda denekler kanunu, Türk medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri Uygulanır.

FİZİKSEL ENGELLİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

1- İSMAİL ŞENTÜRK - DERNEK BAŞKANI
2- SONAY ARAL - EV HANIMI 
3- NAZIM ERDOĞAN - AVUKAT
4- ERGÜN KARACA - MALİ MÜŞAVİR
5- AYSEL FALCI - EV HANIMI
6- RECEP ERDOĞAN - ORTOPEDİ DOKTORU
7- AYNUR TOPTAN - ÖĞRETMEN
(6212) Okunma
HAKLARIMIZ
SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon
:
+90 372 315 11 00
Fax
:
+90 372 315 11 01
E-Posta
:
federegli@hotmail.com
Adres
:
Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Sokak N0:36 67300 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Copyright © 2024 - Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği. Her Hakkı Saklıdır.